دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

وزن پروفیل و قوطی

وزن قوطی و پروفیل

پروفیل مربع به طول ۶ متر

ابعادmm                                        ضخامتmm

                        ۲                      ۵/۲                   ۳                      ۴

۱۰*۱۰              ۳

۱۲*۱۲              ۴/۳

۱۶*۱۶              ۹/۴

۱۹*۱۹              ۶

۲۰*۲۰              ۴/۶                   ۷/۷

۲۵*۲۵              ۳/۸                   ۱۰                    ۷/۱۱

۳۰*۳۰              ۲/۱۰                 ۴/۱۲                 ۵/۱۴

۳۵*۳۵              ۱/۱۲                 ۸/۱۴                 ۳/۱۷

۴۰*۴۰              ۹/۱۳                 ۱/۱۷                 ۱/۲۰                 ۸/۲۵

۴۵*۴۵              ۸/۱۵                 ۵/۱۹                 ۲۳                    ۶/۲۹

۵۰*۵۰              ۷/۱۷                 ۸/۲۱                 ۸/۲۵                 ۳/۳۳

۵۵*۵۵              ۶/۱۹                 ۲/۲۴                 ۶/۲۸                 ۱/۳۷

۶۰*۶۰              ۵/۲۱                 ۵/۲۶                 ۴/۳۱                 ۹/۴۰

۷۰*۷۰              ۲/۲۵                 ۲/۳۱                 ۱/۳۷                 ۴/۴۸

۸۰*۸۰              ۲۹                    ۳۶                    ۷/۴۲                 ۵۶

۹۰*۹۰              ۸/۳۲                 ۷/۴۰                   ۴/۴۸                 ۵/۶۳

۱۰۰*۱۰۰          ۶/۳۶                 ۴/۴۵                 ۱/۵۴                 ۷۱

۱۱۰*۱۱۰          ۳/۴۰                 ۱/۵۰                 ۷/۵۹                 ۵/۷۸

۱۲۰*۱۲۰          ۱/۴۴                 ۸/۵۴                 ۴/۶۵                 ۱/۸۶

۱۴۰*۱۴۰          ۶/۵۱                 ۲/۶۴                 ۷/۷۶                 ۱/۱۰۱

۱۶۰*۱۶۰          ۵۹                    ۸/۷۳                 ۵/۸۸                 ۱/۱۱۸

۱۸۰*۱۸۰          ۴/۶۶                 ۳/۸۳                 ۶/۹۹                 ۶/۱۳۵

۲۰۰*۲۰۰                                                          ۱۰۷                  ۸/۱۴۲

۲۲۰*۲۲۰                                                          ۱۱۹                  ۱۵۹

۲۵۰*۲۵۰                                                          ۱۴۲                  ۱۸۹

موضوع : پروفیل (قوطی)

مطالب پیشنهادی :

هنوز نظری نوشته نشده است.

پاسخ