دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

آرشیو : پروفیل (قوطی) اشتراک در پروفیل (قوطی)

قیمت و وزن قوطی و پزوفیل

قیمت روز قوطی و پروفیل

قیمت روز قوطی و پروفیل   ردیف محصول سایز ضخامت حالت قیمت امروز قیمت دیروز ۱ پروفیل ۲۰*۱۰ ۲ ۶متری ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۲ پروفیل ۲۵*۱۰ ۲ ۶متری ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۳ پروفیل ۲۵*۱۵ ۲ ۶متری ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۴ پروفیل ۳۰*۱۰ ۲ ۶متری ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۵ پروفیل ۲۰*۲۰ ۲ ۶متری ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۶ پروفیل ۲۵*۲۵ ۲ ۶متری ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۷ پروفیل ۳۰*۲۰ ۲ ۶متری - - ۸ پروفیلz ارتفاع۱۸ ۲ ۶متری - ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۹ پروفیلz ارتفاع۱۸ ۲٫۵ ۶متری - ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۱۰ پروفیلz ارتفاع۱۸ ۳ ۶متری - ۶۶۳۱۳۱۰۴ - - - - - -
وزن قوطی و پروفیل

وزن پروفیل و قوطی

پروفیل مربع به طول ۶ متر ابعادmm                                        ضخامتmm                         ۲                      ۵/۲                  ...