• موقعیت مکانی
    شاد آباد بازار آهن
  • برنامه کاری
    شنبه تا 5 شنبه- 8:00 - 22:00
  • مشاوره رایگان
    66313104
HomeArchive by Category "پروفیل (قوطی)"
خانه Archive by Category "پروفیل (قوطی)"
  • قیمت و وزن قوطی و پزوفیل

قیمت روز قوطی و پروفیل   ردیف محصول سایز ضخامت حالت قیمت امروز قیمت دیروز ۱ پروفیل ۲۰*۱۰ ۲ ۶متری ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۲ پروفیل ۲۵*۱۰ ۲ ۶متری ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۳ پروفیل ۲۵*۱۵ ۲ ۶متری ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۴ پروفیل ۳۰*۱۰ ۲ ۶متری ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۶۶۳۱۳۱۰۴ ۵ پروفیل ۲۰*۲۰ ۲ ۶متری ۶۶۳۱۳۱۰۴...

  • وزن قوطی و پروفیل

پروفیل مربع به طول ۶ متر ابعادmm                                        ضخامتmm                         ۲                      ۵/۲                   ۳                      ۴ ۱۰*۱۰              ۳ ۱۲*۱۲              ۴/۳ ۱۶*۱۶              ۹/۴ ۱۹*۱۹              ۶ ۲۰*۲۰              ۴/۶                   ۷/۷ ۲۵*۲۵              ۳/۸                   ۱۰                    ۷/۱۱ ۳۰*۳۰              ۲/۱۰                 ۴/۱۲                 ۵/۱۴ ۳۵*۳۵              ۱/۱۲                 ۸/۱۴                 ۳/۱۷ ۴۰*۴۰              ۹/۱۳                 ۱/۱۷                 ۱/۲۰                 ۸/۲۵ ۴۵*۴۵              ۸/۱۵                 ۵/۱۹                 ۲۳                    ۶/۲۹ ۵۰*۵۰              ۷/۱۷                 ۸/۲۱                ...